Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te regjistroj nje fature ne Profisc?

Per te krijuar nje fature elektronike ne Profisc zgjidhet menuja Faturat e mia/ Krijo Fature.

Nderfaqja e krijimit te fatures eshte e ndare ne keto pjese:

  • Te dhena mbi tipin e fatures
  • Te dhenat e shitesit/bleresit
  • Te dhenat e fatures
  • Artikujt

 

 

Fushat me yll janë të detyrueshme për tu plotësuar.

Pjesa I – Te dhenat mbi tipin e fatures:

 

Emri i fushes Koment Vlerat e mundshme
Njesia e biznesit Plotesohet automatikisht me njesine e biznesit default, mund te zgjidhni njesi tjeter nga lista nese eshte e nevojshme
TCR  Kodi i pajisjes elektronike te faturimit. Plotesohet automatikisht
Vetem fiskalizim Ky opsion ju lejon te krijoni nje fature vetem te fiskalizuar apo Einvoice drejt klientit. True – nese e check-oni do te thote se po krijoni nje fature vetem te fiskalizuar. Mund ta perdorni ne rastet e faturave cash, faturave drejt te huajve, vetefaturimit apo ne raste te tjera te udhezuara nga ligji.

False – nese nuk e check-oni fatura eshte Einvoice apo fature elektronike sipas percaktimit te ligjit.

Profile ID Zgjidhni nga lista vleren e Profile ID sipas funksionit te fatures P1 – Faturimi i dorezimit te mallrave dhe sherbimeve te porositura ne baze te kontrates

P2 – Faturimi i periodik i dorezimit te bazuar ne konrate

P3 – Dorezimi i faturimit mbi porosi te paparashikuara

P4 – Faqjasa Paraprake

etj

Tipi i Fatures Lista e llojeve te fatures sipas profilit dhe funksionit te fatures Fature korrigjuese

Fature parapagimi 

Etj

Menyra e pageses Cash – per pagesat me monedha, kartmonedha, karta debiti dhe krediti

Non cash

Mjetet e pageses Siapas menyres se pageses zgjidhni nga lista metoden perkatese Transferte

Llogari

Tjeter

Fushe extra 1

Fushe extra 2

Fusha text qe sherbejne per te vendosur informacion shtese mbi faturen qe po krijohet, nuk jane te detyrueshme per tu plotesuar.

 

Pjesa II – Te dhenat e Shitesit/Bleresit:

 

Emri i fushes Koment Vlerat e mundshme
Shites Jane te plotesuara automatikisht ne rastin e fatures tatimore.

Ne rastin e vetefaturimit, automatikisht plotesohen te dhenat e Bleresit.

Bleres/ Tipi i ID se Bleresit Duhet te specifikoni menyren e identifikimit te bleresit NUIS – NUIS/NIPT – per te gjithe tatimpaguesit rezidente ne Republiken e Shqiperise duhet te zgjidhni kete menyre identifikimi

ID – ID personale

PASS – Numri i pasaportes

VAT – Numri i TVSH-se per te huaj

TAX – Numri i tatimit

SOC – Numri i Sigurimeve Shoqerore

Emri Keto te dhena do te plotesohen automatikisht ne rastin e identifikimit me NUIS, ose do te plotesohen nga ju manualisht ne rastet e tjera te identifikimit.
Adresa
Qyteti
Shteti
Email

 

Pjesa III- Te dhenat e Fatures:

 

Emri i Fushes Koment Vlerat e mundshme
Nr i fatures origjinale Eshte e  dhene opsionale, nr i fatures origjinale ne sistemin financiar qe mund te keni ne perdorim.
Numri i fatures Plotesohet automatikisht nga sistemi pasi fatura te fiskalizohet Nr rendor/viti per faturat jo cash

Nr rendor/viti/tcr per faturat cash

Data e leshimit te fatures Plotesohet automatikisht me daten aktuale. Duhet te plotesohet data e fatures jo me vone se 48 ore nga data aktuale e krijimit te fatures per fatura normale, dhe jo me vone se data e 10 e muajit pasardhes per faturat periodike (P2).
Data e perfundimit Plotesohet me daten kur duhet te kryeje pagesen klienti.
Data e fillimit – data e mbarimit Opsionale, plotesohen  me datat e fillimit dhe mbarimit te sherbimit qe po faturohet. Vini re se nese plotesohen keto data duhet te jene ne te njejtin muaj kalendarik. 1-30 apo 1-31 te muajit paraardhes ne rastet e faturimit brenda dates 10 te muajit korrent. Ne kete rast fatura do te perfshihet ne Librat e Shitjes se muajit paraardhes
Valuta Monedha e vendosur në mënyrë direkte është ALL. Në rast se monedha eshte ne valute te huaj atehere duhet plotësuar patjetër dhe fusha e kursit të këmbimit.
Zbritje fature dhe kategoria e TVSH per zbritje Plotesohet  në rastin kur kemi zbritje ne nivel fature, pra ne totalin e fatures. Zbritja e fatures mund te jete ne:

Perqindje

Vlere

Nr Kontrates/Porosise Nese keni kontrate/porosi si reference per kete fature, mund te plotesoni informacion shtese 
Llogaria bankare Sistemi ofron mundesine e ruajtjes se llogarive bankare dhe me pas zgjedhjen e tyre nga perdoruesi gjate krijimit te fatures

 

Pjesa IV- Te dhenat per artikujt e fatures:

 

Ne kete seksion duhet te plotesohet informacioni mbi cdo artikull si meposhte:

 

Emri i Fushes Koment Vlerat e mundshme
Kodi i artikullit Plotesohet me text ose me vlere numerike kodi identifikues i artikullit
Emri i artikullit Plotesohet emertimi i artikullit
Pershkrimi Eshte fushe opsionale, mund te vendoset informacion shtese mbi artikullin 
Sasia Plotesohet ne vlere numerike mbi sasine ne nivel artikulli
Cmimi per njesi Plotesohet me cmimin per njesi pa tvsh
Cmimi njesise Automatikisht sistemi llogarit ne krah cmimin e njesise me tvsh
Njesia matese Zgjidhet nga lista njesia me te cilin matet artikulli Nje

Cope

Kg

Cm

Zbritje Kjo eshte zbritje ne totalin e rreshtit pa tvsh, pra zbritje qe zvogelon bazen tatimore per artikull Zbritja mund te jete ne:

Perqindje

Vlere

Kategoria e Tvsh Zgjidhet nga lista perqindja e tvsh-se per artikull. 0%

6%

10%

20%

Tipi i TVSH-së Nese TVSH eshte 0% eshte e detyrueshme te plotesohet Tipi i tvsh pra arsyeja pse eshte 0. Asnje – Shitje me 0%

Neni 51 i Ligjit te TVSH-se

Nenet 53 dhe 54 te Ligjit te TVSH-SE
Tjeter, jo nenet 51,53 dhe 54 te Ligjit te TVSH-se, skeme diference, eksport

Agjent udhetimi mallra te dores se dyte, koleksionist dhe antike

Eksport i mallrave

 

Sistemi llogarit ne fund te rreshtit Total pa tvsh dhe Total me tvsh per ate artikull.

Nese do te shtoni artikuj te tjere, shtypni butonin + per te hapur nje rresht te ri.

 

Shto Dokument – Nese duam te bashkangjisim nje dokument per kete fature, klikojme ne kete hapsire dhe nga dritarja Open qe do te hapet, zgjedhim file e duhur.

⚠ Kujdes, madhesia e file per tu ngarkuar nuk mund te kaloje 1 MB.

Transport- cekohet transport nese ne fature duhet te vendosen te dhenat e transportuesit: emri i transportuesit, targa e mjetit dhe adresa e destinacionit.

Shenime fature –  mund te vendoset informacion shtese mbi faturen e krijuar dhe pasqyrohet ne fature si note.

 

 

Nese te dhenat jane te sakta klikojme ne butonin Ruaj.

Fatura ruhet si draft te cilën mund ta editojmë, ta fshijmë, apo ta ruajmë.

Në rastin që cdo gjë është ok klikojme ne Dergo per Miratim.

Ne fund klikojme ne Mirato per ta fiskalizuar faturen.