Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te leshohet nje fature per periudha te shkuara?

Profisc lejon te specifikoni brenda fatures periudhen e faturimit, ose periudhen kur eshte ofruar sherbimi.
Per kete qellim duhet te plotesoni te dhenat Date fillimi / Date mbarimi (start date/end date) ne pjesen e te dhenave kryesore te fatures gjate regjistrimit te fatures nga menuja Faturat e mia /Krijo Fature:

 

Si ne figure plotesohen te dhenat lidhur me kohen kur po leshohet fatura dhe kohen kur eshte ofruar sherbimi:

 

Emri i fushes Koment Vlera e mundeshme
Data e leshimit (issue date) Plotesohet me daten kur po regjistrohet kjo fature
Data e perfundimit (due date) Plotesohet me daten kur pritet te paguhet kjo fature
Data e fillimit /data e perfundimit te fatures Keto te dhena i plotesoni me datat e periudhes se sherbimit te ofruar te cilat mund t’i perkasin edhe periudhave te shkuara. Keto dy data nuk jane te detyrueshme, por nese i plotesoni duhet te jene brenda te njejtit muaj kalendarik. Nje fature e tille me date fillimi dhe date perfundimi te plotesuar me data te muajit paraardhes do klasifikohet ne Profisc si fature e periudhes paraardhese referuar muajit kur po leshohet fatura, me kusht qe data e leshimit te fatures (issue date) te jete me e vogel se data 10 e muajit korrent.

 

Pjesa e tjeter e fatures, plotesohet si zakonisht.