Krijimi i Fatures Versioni i ri ne ProFisc

Per te krijuar nje fature elektronike ne Profisc zgjidhet menuja Faturat e mia/ Krijo Fature. Nderfaqja e krijimit te fatures eshte e ndare ne keto pjese: • Te dhena mbi tipin e fatures • Te dhenat e shitesit/bleresit • Te dhenat e fatures • Artikujt ...

Si mund te filtrohen faturat e periudhes?

Ne Profisc eshte i disponueshem utiliteti lidhur me filtrimin e faturave te shitjes sipas periudhave ne menune Fatura Shitje.Ne kete menyre mund te kombinohet kerkimi sipas dates se leshimit te fatures (qe e percaktoni ne kalendarin ne krye te faqes) dhe periudhes se faturimit (qe e percaktoni ne filter) per te marre rezultatet mbi faturat e shitjes ne nje periudhe ...

A mund te regjistroj nje fature korrigjuese P10 per periudhen paraardhese?

Deri ne daten 10 te muajit korrent  mund te deklarohen fatura per periudhen paraardhese. Kjo percaktohet ne nje fature ne profisc (pozitive apo negative) nga dy fushat Start Date dhe End Date. Nga menuja Faturat e mia\Krijo Fature krijoni nje fature te re te profilit P10 Faturimi korrigjues Kjo fature do te jete P10 me date leshimi daten korrente, por fushat Date te ...

Si mund te leshoj nje fature per ditet e shkuara?

Mund te leshohet fature per ditet e shkuara sikurse eshte e parashikur ne ligjin e fiskalizimit, Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, Per kete qellim ne fature gjate regjistrimit te te dhenave te saj duhet te specifikoni edhe opsionin subseq.   ...

Si mund te regjistroj nje fature parapagimi?

Klikojme Faturat e mia/Krijo Fature.   Me pas tek Profile ID zgjedhim opsionin P4 – Faqjasa Paraprake / Advance Payment, ndersa tek Tipi i fatures zgjedhim Fature Parapagimi.   Plotesojme si gjithmone te dhenat e bleresit si dhe datat. Me pas tek menuja Artikujt e Fatures plotesoni te dhenat per parapagim.   Ne fund e dergojme faturen per miratim.   Shenim: Kur duhet te leshohet fatura me ...

Si te kryej nje fature vete faturimi (P12)?

Hapat per te kryer nje fature vete faturimi ( P12) jane si me poshte:   Perdoruesi zgjedh menune Faturat e Mia/ Krijo Fature Zgjidhet nga Id e Profilit te fatures opsioni P12 – Vete faturim Ne anen e djathte zgjidhet tipi i fatures- Fature vete-faturimi Ne llojin e fatures zgjidhet nje prej llojeve te vetefaturimit si me poshte   ...

Si mund te anullohet nje fature shitje nga menuja Faturat e mia?

Anullimi i fatures se shitjes ne Profisc mund te kryhet ne seicilen prej menuve nga ku eshte gjeneruar. Nga menuja faturat e mia: Fillimisht gjeni faturen duke selektuar periudhen kohore ne kalendar klikoni Anullo ne rreshtin e fatures perkatese: ...

Per disa fatura dua te ruaj informacione shtese si targa mjetit, numri i sigurimit. Eshte kjo e mundur ne Profisc?

Profisc disponon dy fusha shtese (additional) te cilat ju mund ti perdorni sipas nevojave te kompanise suaj. Gjate regjistrimit te fatures keto fusha jane: Fushe Extra 1 (Additional 1) Fushe Extra 2 (Additional 2) Ky eshte emertimi i pergjithshem i tyre, te cilin ju mund ta ndryshoni sipas nevojes ne menune Cilesimet Kompania. Gjate krijimit te fatures mund te plotesoni keto te dhena te cilat ...

Si mund te regjistroj nje fature ne Profisc?

Per te krijuar nje fature elektronike ne Profisc zgjidhet menuja Faturat e mia/ Krijo Fature. Nderfaqja e krijimit te fatures eshte e ndare ne keto pjese: Te dhena mbi tipin e fatures Te dhenat e shitesit/bleresit Te dhenat e fatures Artikujt   ...

Si mund te leshohet nje fature per periudha te shkuara?

Profisc lejon te specifikoni brenda fatures periudhen e faturimit, ose periudhen kur eshte ofruar sherbimi. Per kete qellim duhet te plotesoni te dhenat Date fillimi / Date mbarimi (start date/end date) ne pjesen e te dhenave kryesore te fatures gjate regjistrimit te fatures nga menuja Faturat e mia /Krijo Fature:   ...