Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Krijimi i Fatures Versioni i ri ne ProFisc

Per te krijuar nje fature elektronike ne Profisc zgjidhet menuja Faturat e mia/ Krijo Fature.
Nderfaqja e krijimit te fatures eshte e ndare ne keto pjese:
• Te dhena mbi tipin e fatures
• Te dhenat e shitesit/bleresit
• Te dhenat e fatures
• Artikujt

 

Pjesa I – Te dhenat mbi tipin e fatures:

 

Emri i fushes Koment Vlerat e mundshme
Vetem fiskalizim Ky opsion ju lejon te krijoni nje fature vetem te fiskalizuar apo Einvoice drejt klientit. True – nese e check-oni do te thote se po krijoni nje fature vetem te fiskalizuar. Mund ta perdorni ne rastet e faturave cash, faturave drejt te huajve, vetefaturimit apo ne raste te tjera te udhezuara nga ligji.

False – nese nuk e check-oni fatura eshte Einvoice apo fature elektronike sipas percaktimit te ligjit.

Profile ID Zgjidhni nga lista vleren e Profile ID sipas funksionit te fatures P1 – Faturimi i dorezimit te mallrave dhe sherbimeve te porositura ne baze te kontrates

P2 – Faturimi i periodik i dorezimit te bazuar ne konrate

P3 – Dorezimi i faturimit mbi porosi te paparashikuara

P4 – Faqjasa Paraprake

etj

Tipi i Fatures Lista e llojeve te fatures sipas profilit dhe funksionit te fatures Fature korrigjuese

Fature parapagimi

Etj

Njesia e biznesit Plotesohet automatikisht me njesine e biznesit default, mund te zgjidhni njesi tjeter nga lista nese eshte e nevojshme
Menyra e pageses Cash – per pagesat me monedha, kartmonedha, karta debiti dhe krediti

Non cash

TCR Kodi i pajisjes elektronike te faturimit. Plotesohet automatikisht
Mjetet e pageses Siapas menyres se pageses zgjidhni nga lista metoden perkatese Transferte

Llogari

Tjeter

 

Pjesa II – Te dhenat e Shitesit/Bleresit:

 

Emri i fushes Koment Vlerat e mundshme
Shites Jane te plotesuara automatikisht ne rastin e fatures tatimore.

Ne rastin e vetefaturimit, automatikisht plotesohen te dhenat e Bleresit.

Bleres/ Shto bleres Nese bleresi nuk eshte regjistruar  ne listen e klienteve ne Profisc klikohet  ikona .

Plotesohen fushat perkatese.

Fushat me yll janë të detyrueshme.

 

Tipet e identifikimit

NUIS – NUIS/NIPT – per te gjithe tatimpaguesit rezidente ne Republiken e Shqiperise duhet te zgjidhni kete menyre identifikimi

ID – ID personale

PASS – Numri i pasaportes

VAT – Numri i TVSH-se per te huaj

TAX – Numri i tatimit

SOC – Numri i Sigurimeve Shoqerore

Kerko NIPT  

Per te gjithe tatimpaguesit rezidente ne

Republiken e Shqiperise mund te kerkohet me ane te NIPT dhe plotesohen automatikisht te dhenat e bleresit

 

Emri I bleresit  

Ne kete fushe behet kerkimi me emer I bleresve te regjistruar ne listen e klienteve. Per te modifikuar nje klient

Klikohet ikona

 

Adresa Plotesohet adresa e Bleresit
Qyteti Plotesohet Qyteti i Bleresit
Shteti Zgjidhet nga lista Shteti i Bleresit
Email Eshte e dhene opsionale

Shenim: Kur te dhenat e bleresit shtohen manualisht duke klikuar ne ikonen Add Buyer pasi te jene plotesuar te gjitha fushat e bleresit duhet te klikohet Butoni nese te dhenat e bleresit te ruhen vetem ne faturen qe po leshohet ose mund te klikoni Butonin nese te dhenat e Bleresit duhet te ruhen pervecse ne fature dhe ne listen e klienteve tuaj.

Pjesa III- Te dhenat mbi datat e Fatures:

 

Emri i Fushes Koment Vlerat e mundshme
Data e leshimit te fatures Plotesohet automatikisht me daten aktuale. Duhet te plotesohet data e fatures jo me vone se 48 ore nga data aktuale e krijimit te fatures per fatura normale, dhe jo me vone se data e 10 e muajit pasardhes per faturat periodike (P2).
 

Data e fundit per pagese

 

Plotesohet me daten kur duhet te kryeje pagesen klienti.
Data e fillimit – data e mbarimit Opsionale, plotesohen  me datat e fillimit dhe mbarimit te sherbimit qe po faturohet. Vini re se nese plotesohen keto data duhet te jene ne te njejtin muaj kalendarik. 1-30 apo 1-31 te muajit paraardhes ne rastet e faturimit brenda dates 10 te muajit korrent. Ne kete rast fatura do te perfshihet ne Librat e Shitjes se muajit paraardhes
 

Subseq

 

Arsyeja e dergimit te fatures jo ne kohe reale.  

No internet – Fatura leshohet ne muajin aktual ose ne muajin e meparshem kur data e dergimit eshte me pak se data 10 e muajit actual.

 

Boundbook – Data e leshimit te fatures mund te jete deri ne 11 dite me pare.

 

Service –  Data e leshimit te fatures mund te jete deri ne 2 dite me pare.

 

Technical error – Data e leshimit te fatures mund te jete deri ne 2 dite me pare.

 

Valuta Monedha e vendosur në mënyrë direkte është ALL. Në rast se monedha eshte ne valute te huaj atehere duhet plotësuar patjetër dhe fusha e kursit të këmbimit.

 

Pjesa IV- Te dhenat per artikujt e fatures:

 

Ne kete seksion te dhenat per cdo artikull regjistrohen ne menyre lineare nga nje rresht per cdo artikull. Ne kete menyre eshte shume me e thjeshte te shikoni dhe te kontrolloni vlerat apo te dhena te tjera te artikujve.

Emri i Fushes Koment Vlerat e mundshme
Kodi Plotesohet me text ose me vlere numerike Kodi identifikues i artikullit
Emri i artikullit Plotesohet emertimi i artikullit
Pershkrimi Eshte fushe opsionale, mund te vendoset informacion shtese mbi artikullin
Sasia Plotesohet ne vlere numerike mbi sasine ne nivel artikulli
Cmimi per njesi Plotesohet me cmimin per njesi pa tvsh
Cmimi njesise Automatikisht sistemi llogarit ne krah cmimin e njesise me tvsh
Njesia matese Zgjidhet nga lista njesia me te cilin matet artikulli Nje

Cope

Kg

Cm

Zbritje Kjo eshte zbritje ne totalin e rreshtit pa tvsh, pra zbritje qe zvogelon bazen tatimore per artikull Zbritja mund te jete ne:

Perqindje

Vlere

Kategoria e Tvsh Zgjidhet nga lista perqindja e tvsh-se per artikull. 0%

6%

10%

20%

Tipi i TVSH-së Nese TVSH eshte 0% eshte e detyrueshme te plotesohet Tipi i tvsh pra arsyeja pse eshte 0. Asnje – Shitje me 0%

Neni 51 i Ligjit te TVSH-se

Nenet 53 dhe 54 te Ligjit te TVSH-SE
Tjeter, jo nenet 51,53 dhe 54 te Ligjit te TVSH-se, skeme diference, eksport

Agjent udhetimi mallra te dores se dyte, koleksionist dhe antike

Eksport i mallrave

Sistemi llogarit ne fund te rreshtit Total pa tvsh dhe Total me tvsh per ate artikull.

Automatikisht te gjitha fushat jane te perzgjedhura dhe shfaqen ne tabele per cdo artikull. Nese kerkoni te modifikoni/hiqni fusha nga tabela klikoni si meposhte dhe perzgjidhni fushat e nevojshme

 

Nese do te shtoni artikuj te tjere, shtypni butonin + per te hapur nje rresht te ri.

Pjesa V- Te dhena te tjera:

 

Ne kete seksion jane te dhena te tjera te fatures disa prej te cilave plotesohen automatikisht: kodi i operatorit (sipas perdoruesit qe eshte loguar), numri qe merr fatura pas fiskalizimit, ERP ID apo numri i fatures origjinale (nese keni nej te tille ne sistemin tuaj financiar), zbritje ne nivel fature (nese do te kete) si edhe fushat extra qe ofron Profisc qe ju mund t’i plotesoni sipas nevojave tuaja (Shenime, fushe extra 1 dhe fushe extra 2).

 

Emri i Fushes Koment Vlerat e mundshme
Nr i fatures origjinale Eshte e  dhene opsionale, nr i fatures origjinale ne sistemin financiar qe mund te keni ne perdorim.
Numri i fatures Plotesohet automatikisht nga sistemi pasi fatura te fiskalizohet Nr rendor/viti per faturat jo cash

Nr rendor/viti/tcr per faturat cash

Nr. Kontrates/Porosise  

Plotesohet me emrin e dokumentit  nese ka dokument bashkangjitur.

Zbritje fature dhe kategoria e TVSH per zbritje Plotesohet  në rastin kur kemi zbritje ne nivel fature, pra ne totalin e fatures. Zbritja e fatures mund te jete ne:

Perqindje

Vlere

Llogaria bankare Sistemi ofron mundesine e ruajtjes se llogarive bankare dhe me pas zgjedhjen e tyre nga perdoruesi gjate krijimit te fatures
Fushe extra 1

Fushe extra 2

Fusha text qe sherbejne per te vendosur informacion shtese mbi faturen qe po krijohet, nuk jane te detyrueshme per tu plotesuar.

 

Pjesa VI –  Ne pjesen e fundit jane organizuar ne forme tabesh informacionet shtese te fatures si shenime, dokumenta qe ju mund ti bashkangjisni, dhe te dhena mbi transportin.

 

 

Shto Dokument – Nese duam te bashkangjisim nje dokument per kete fature, klikojme ne kete hapsire dhe nga dritarja Open qe do te hapet, zgjedhim file e duhur.

⚠ Kujdes, madhesia e file per tu ngarkuar nuk mund te kaloje 1 MB.

Transport- cekohet transport nese ne fature duhet te vendosen te dhenat e transportuesit: emri i transportuesit, targa e mjetit dhe adresa e destinacionit.

Shenime fature –  mund te vendoset informacion shtese mbi faturen e krijuar dhe pasqyrohet ne fature si note.

 

Nese te dhenat jane te sakta klikojme ne butonin Ruaj.

Fatura ruhet si draft te cilën mund ta editojmë, ta fshijmë, apo ta ruajmë.

Në rastin që cdo gjë është ok klikojme ne Dergo per miratim.

Ne fund klikojme ne Mirato per ta fiskalizuar faturen.

Ne kete version te ri kemi mundesuar eshte funskionin e printimit te Draftit te fatures i cili lejon printimin e fatures se ruajtur por te pa fiskalizuar ende, nese ju deshironi ta kontrollini ne hard-copy perpara fiskalizimit nga tatimet.