Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te filtrohen faturat e periudhes?

Ne Profisc eshte i disponueshem utiliteti lidhur me filtrimin e faturave te shitjes sipas periudhave ne menune Fatura Shitje.Ne kete menyre mund te kombinohet kerkimi sipas dates se leshimit te fatures (qe e percaktoni ne kalendarin ne krye te faqes) dhe periudhes se faturimit (qe e percaktoni ne filter) per te marre rezultatet mbi faturat e shitjes ne nje periudhe te caktuar.

Keshtu per te kerkuar te gjitha faturat te shitjes se muajit paraardhes mjafton te percaktoni daten e leshimit te fatures 1 te muajit paraardhes – ne daten 10 te muajit aktual ne kalendarin ne krye te faqes dhe te zgjidhni periudhen e muajit paraardhes ne filtrin “Periudha”.

 

Sistemi do te listoje te gjitha faturat qe jane leshuar deri me date 10 per muajin paraardhes, duke pershire edhe faturat qe kane date leshimi ne muajin aktual (1-10) por kane daten e fillimit te periudhes dhe ate te mbarimit te plotesuar perkatesisht 1-31 te muajit paraardhes.

E dhena “Periudhe e ndryshme” nese eshte e checkuar  identifikon qe ajo fature ka te plotesuar Start Date dhe end Date (date e fillimit/date mbarimi) me muajin paraardhes referuar dates kur eshte leshuar (psh nje fature e 05/12/2022 me date fillimi dhe mbarimi nentor).