Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si mund te regjistroj nje fature shoqerimi (WTN) ne Profisc?

Fatura shoqeruese krijohet ne menune Faturat e mia\Krijo fature shoqerimi.

Nderfaqja e krijimit te fatures shoqeruse eshte e ndare ne keto pjese:

  • Te dhena e pergjithshme te fatures shoqeruese
  • Te dhenat e leshuesit/transportuesit
  • Informacioni mbi adresen e nisjes/ adresen e mberritjes
  • Artikujt

 

Pjesa I- Te dhena te pergjithshme

 

Emri i fushes Koment Vlera e mundeshme
Tipi Zgjidhni nga lista njeren prej tipeve te fatures shoqeruese ne varesi te llojit te transportit qe po kryehet. WTN- Fature shoqeruese pa ndryshuar pronesi

WTN- Dokument transporti per shitje te karburanteve

Lloji i Transaksionit Zgjidhet nga lista lloji i transferimit qe do te kryhet Transfere- Lloji i transaksionit te transferimit

Door- Mallrat transferohen per llojin e transaksionit te shitjeve dere me dere.

Sales- Lloji i rregullt i transaksionit te shitjeve per karburantet.

Examination- Lloji i transaksionit te ekzaminimit per karburantet

Njësia e Biznesit Plotesohet automatikisht me njesine e biznesit default, mund te zgjidhni njesi tjeter nga lista nese eshte e nevojshme
Kodi TCR Kodi i pajisjes elektronike te faturimit. Plotesohet automatikisht
Mënyra e Paketimit Zgjidhet nga lista lloji i paketimit ne varsi te artikullit qe po transportohet Boxes

Pallets

Containers

Parcels

Dunnage

Other

Numri I Paketimeve Shkruhet ne vlere numerike numri i sasise qe po transportohet ne varesi te menyres se paketimit.
Vlera e Mallrave Shkruhet vlera e mallrave qe po shoqerohen
Nr. rendor i fatures origjinale Eshte e  dhene opsionale, nr i fatures origjinale ne sistemin financiar qe mund te keni ne perdorim.

 

A janë të Djegshme Mallrat?/A kërkohet Shoqerim? Percaktoni nese jane mallra te ndezshem dhe nese eshte i nevojshem shoqerimi i tyre apo jo
Mjeti

 

Percaktoni pronesine e mjetit qe po kryen shoqerimin dhe plotesoni targen e mjetit Owner-nese mjeti eshte ne pronesine tuaj,

Third Party- ne rast se eshte nje pale e trete qe po kryen transportin e mallrave.

 

 

 

 

Pjesa e II- Leshuesi / Tranportuesi

 

Emri i fushes Koment Vlera e mundeshme
Leshuesi Jane te plotesuara automatisht te dhenat e leshuesit
Transportuesi/ Lloji i ID-së

 

Duhet te specifikoni menyren e identifikimit te Transportuesit duke e  zgjedhur nga lista, dhe perbri te shkruani nr e identifikimit. Nuis number-plotesohet me Nipt per te gjithe tatimpaguesit rezidente ne Republiken e Shqiperise duhet te zgjidhni kete menyre identifikimi

Personal ID number- ID personale e individit.

Emer Plotesohet me emrin/mbiemrin e personit qe po kryen transportimin
Qyteti
Adresa

 

Pjesa e III- Adresa e nisjes/ adresa e mberritjes se mallrave.

 

Emri i fushes Koment Vlera e mundshme
Pika e Nisjes Zgjidhet nga lista pika nga ku niset malli. Warehouse

Exhibition

Store

Point of Sale

Another Person’s warehouse

Customs Warehourse

Other

 

Data e Nisjes Zgjidhni ne kalendar daten e nisjes se mallit
Qyteti Zgjidhni nga lista qytetin nga ku niset malli.
Adresa Plotesoni adresen e saktenga ku niset malli.

 

 

Pjesa IV- Artikujt.

Ne pjesen e fundit te fatures do te shtoni rreshtat per cdo artikujt qe po shoqerohen duke klikuar ne butonin Shto Artikull

 

 

Emri i Fushes Koment Vlerat e mundshme
Kodi i artikullit Plotesohet me text ose me vlere numerike kodi identifikues i artikullit
Emri i artikullit Plotesohet  emertimi i artikullit qe po transportohet
Njesia matese Zgjidhet nga lista njesia me te cilin matet artikulli Nje

Cope

Kg

Cm

 

Sasia Plotesohet ne vlere numerike mbi sasine ne nivel artikulli

 

 

Mund te vazhdoni me artikujt e tjere nese ka duke klikuar serisht ne Add items.

Pasi keni plotesuar te gjitha te dhenat per faturen shoqeruese klikoni ne Ruaj.

Do te merrni mesazhin “Draft i fatures u ruajt me sukses” dhe me pas ne Aprove  per ta derguar per fiskalizim. Do te merrni mesazhin “Draft i fatures u miratua me sukses”.