Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si te kryej nje fature vete faturimi (P12)?

Hapat per te kryer nje fature vete faturimi ( P12) jane si me poshte:

 

  • Perdoruesi zgjedh menune Faturat e Mia/ Krijo Fature
  • Zgjidhet nga Id e Profilit te fatures opsioni P12 – Vete faturim
  • Ne anen e djathte zgjidhet tipi i fatures- Fature vete-faturimi
  • Ne llojin e fatures zgjidhet nje prej llojeve te vetefaturimit si me poshte

 

 

  • Editohen te dhenat e shitesit duke klikuar ne ikonen “Edit Seller” duke plotesuar te dhenat si meposhte:

Ne fund klikohet butoni Ruaj ne menyre qe te pasqyrohen te dhenat e shitesit ne fature.


Sipas specifikimeve te tatimeve mbi menyren krijimit te llojeve te vetefaturimeve kemi:

1.Fatura vetfaturim (blerje nga fermeret vendas)

Nipt i shitesit te lejohet vetem per ato nipte me statusin ligjor “Prodhues bujqesor”, sipas regjistrit te tatimpaguesve

TypeOfSelfIss=”DOMESTIC”

 

2. Vetfaturim (blerje e sherbimeve nga jashtë)

Shitesi duhet te jete i huaj (“Country” i ndryshem nga Shqiperia psh. Country=”HRV” dhe Buyer ID Type = VAT

IsReverseCharge=”true”

Selfissunig= “ABROAD”

 

3. Fatura vetfaturim (vetkonsum)

Nipt i shitesit duhet te jete i njejte me Nipt te bleresit

Selfissunig= “SELF”

 

4.Fatura vetfaturim (marreveshje e meparshme mes paleve)

Shitesi eshte nje tatimpagues tjeter dhe nipti i shitesit  duhet te jete aktiv

TypeOfSelfIss=”AGREEMENT”

 

5. Fatura vetfaturim (të tjera)

Te dhenat e shitesit nuk duhet te jene ne regjistrin e tatimpaguesve/QKB (jo Nipt).

TypeOfSelfIss=”OTHER”