Register Now

[ask_signup]

Login

[ask_login]

Lost Password

Enter your email to reset your password.

[ask_lost_pass]

BY Author

Si dhe kur te regjistroj gjendjen e Arkes?

Rregjistrimi i arkes kryhet kur subjekti ka veprime CASH (banknote) nga menuja My Pos/Arka.

Veprimet mbi arken jane ditore, cdo dite duhet te vendoset gjendja fillestare e arkes.

 

 

 

Per te regjisturar gjendjen e arkes perdoret veprimi Initial cdo fillim dite sic tregohet me poshte. Duhet te selektoni fillimisht pajisjen fiskale (TCR) per te cilen do te regjistroni gjendjen fillestare nga menuja Arka. Pasi klikoni butonin  dhe do t’iu shfaqet tabela Initial

 

Ne pjesen mjatas sistemi ploteson automatikisht  fushat Nuis, Business unit Code dhe Tcr te subjektit tuaj.

Ju duhet te regjistroni gjendjen fillestare te arkes ne diten korrente duke regjistruar shumen ne fushen Amount.

ERP – ID eshte e dhene opsionale nese don ite ruani lidhjen me sistemin tuaj financiar.

⚠ Kujdes: Nese nuk kryhet veprimi fillestar Initial automatikisht sistemi per te mos penguar regjistrimin e fatures cash, e ruan gjendjen fillestare 0 ALL.

Per te rregulluar gjendjen ne kete rast (per te regjistruar celjen e arkes pasi jane bere fatura gjate dites) ju mund te perdorni veprimin Deposit (depozite) ne sasi aq sa c’ishte vlera fillestare e paregjistruar.